11/2020  ‘ מכרז פומבי מס 

חברת י.ש. גת בע”מ
חברת ניהול פארק התעשייה
קריית גת
11/2020  ‘ מכרז פומבי מס

 (לביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות פארק תעשייה, קרית גת (מזרח

חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט
:במסמכי המכרז

1.פרטי המכרז יפוסמו באתר האינטרנט של החברה   ysgat.co.il החל מ 15/11/2020.

2. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם ללא תשלום, במשרדי החברה, החל מיום
15/11/2020 בשעות קבלת קהל בימים א’,ב, ג’,ד ‘ בין השעות 08:30-13:00.

3. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 13/12 עד השעה 14:00 במסירה ידנית במשרדי החברה, רח’ הזרחן 13 קרית גת.

4. כנס מציעים יתקיים בשני תאריכים  22/11/2020 ו 23/11/2020- בשעה 12:00 .
התכנסות המציעים תערך במשרדי החברה, הזרחן 13 קרית גת. השתתפות בכנס המציעים אינה חובה.
5. כל שינוי , תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.
בברכה,
דגן יהל – מנכ”ל

מכרז-11-2020-מסמך-הבהרה-מס-4

מכרז-11-22020-לעבודות-עפר-הודעת-שינוי-מספר-3

תשובות-לשאלות-הבהרה-מכרז-11-2020-מסמך-מס-2-8-12-2020

דוח-קרקע-תבע-מזרחי

ריכוז-הבהרות-מסמך-מס-1-מכרז-11-2020-לעבודות-עפר-פארק-התעשיה-ק.גת

קישור להורדת מסמכי המכרז

כתב כמויות – תבע מזרחית – עבודות עפר

פרוטוקול-סיור-מציעים-מכרז-11.2020-תבע-מזרחית-י.ש-גת-22-23.11.2020

מצגת-לסיור-קבלנים-23.11.2020

לוז-למכרז-עבודות-עפר-מעודכן

כתב-כמויות-תבע-מזר

 

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account