מכרז פומבי מס’ 01/2022

   חברת י.ש. גת בע”מ

החברה לניהול פארק התעשייה בקרית גת

מכרז פומבי מס’ 01/2022

מכרז-1-2022-תשובות-לשאלות-הבהרה-28-2-22

סיור-קבלנים-16.02.22

 

.לביצוע עבודות פיתוח ואחזקת מדרכות, כבישים, ניקוזים, וואדיות, איי תנועה, שבילים, ריהוט רחוב, מבנים, תמרור וכדומה בפארק התעשייה שבעיר קרית גת, על בסיס דרישה משתנה

;חברת י.ש. גת בע”מ מזמינה בזאת הגשת ההצעות להשתתפות במכרז שבכותרת והכול כמפורט במסמכי המכרז

micraz 01.2022    מסמכי המכרז יפורסמו לעיון בלבד באתר האינטרנט של החברה בקישור הבא

החל מיום 9/2/2022 . למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לצלם את מסמכי המכרז במשרדי החברה

.סיור קבלנים יתקיים בתאריך 16/2/2022 בשעה 9:30. התכנסות המשתתפים תיערך ב משרדי החברה, הזרחן 13 קרית גת. השתתפות בסיור הקבלנים חובה

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 23/2/2022 בשעה 14:00

מציע אשר יהא מעוניין להגיש את הצעתו למכרז וליטול בו חלק, ירכוש את חוברת המכרז במשרדי החברה בתשלום של 2,500 ₪ בתוספת מע”מ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא לרבות במקרה של ביטול מכרז), שישולם לפקודת י.ש. גת בע”מ. התשלום האמור

.יהווה את דמי ההשתתפות במכרז. המציע יצרף כחלק מהצעתו במכרז קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז

.המועד האחרון להגשת הצעות הינו 7/3/2022  עד השעה 14:00 במסירה ידנית במשרדי החברה, רח’ הזרחן 13 קרית גת

.כל שינוי , תיקון או הבהרה במסמכי המכרז יפורסמו באתר האינטרנט בלבד

בברכה,

דגן יהל – מנכ”ל

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account