אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה קריית גת

אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה קריית גת

מינהל אזורי תעשייה בדבר אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה קריית גת.

בהמשך להודעה שפורסמה בדבר אפשרות להענקת זכות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון, תשי”ט- 1959 (אזור פיתוח א’), המשרד מודיע בזאת כי ניתן להגיש בקשות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה קריית גת בתב”ע 257/02/6 למטרת הקמת או הרחבת “מפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה” כהגדרתו בהוראת מנכ”ל 6.2, או בניית מבנה להשכרה למפעל שתחום עיסוקו תעשייה ומלאכה כאמור, שתוגש על ידי גורם מטעם הרשות המקומית או על ידי יזם שישכיר את המבנה ל”צד קשור” (כהגדרתו בהוראה) אליו.

במקצה זה ישווקו 2 מגרשים באזור התעשייה קריית גת  בשיטת “מקצה צפי לעודף ביקושים על היצע” ויבחנו בקשות המלצה על הקצאת המגרשים הבאים:

מגרש שטח בדונם ייעוד
154 57.6 תעשייה
155 31.6 תעשיי
  • כל מגרש ישווק כיחידה אחת, וצורך מגיש הבקשה בשטח וניצול השטח ייבחנו ביחס לשטח המגרש המלא. אין להגיש בקשות להמלצה על חלק ממגרש.
  • הבקשות ייבחנו בהתאם להוראת מנכ”ל 6.2, בשיטה של “מקצה צפי לעודף ביקושים על היצע” בהתאם לסעיף 8.3.4 להוראה.
  • המשרד אינו הגורם המפתח של אזור התעשייה ובהתאם אינו גובה את הוצאות הפיתוח ואינו משתתף בהן.

איך מגישים בקשה

את הבקשות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 01.09.22 בצירוף כל המסמכים הנדרשים לפי הוראת המנכ”ל 6.2 ונוהל ההוראה, וזאת אך ורק באמצעות המערכת המקוונת.

למידע נוסף ולהגשת בקשה

לתמיכה טכנית בהגשת הבקשות בטופס המקוון יש לפנות לטלפון 074-7502471

הערות

  • תשומת ליבכם לכך שביום 30.1.2022 פורסמה הוראת מנכ”ל 6.2 עדכנית לעניין מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ”ל 6.2, יגבר נוסח הוראת המנכ”ל.
  • על כל שינוי בהוראת מנכ”ל 6.2 או במועד האחרון להגשת בקשות המפורט במודעה זו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של  המשרד.
  • אין במודעה זו משום התחייבות לאשר בקשה כלשהי ו/או להעניק סבסוד של עלויות הפיתוח.
  • הענקת זכויות במקרקעין תיעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל בלבד לפי המלצת המשרד ובכפוף לכל הכללים, התנאים, התשלומים והנהלים הקיימים במשרד וברשות מקרקעי ישראל.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account