הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות

יזם נכבד
הנדון: פנייתך להקצאת קרקע, פארק התעשייה ק. גת
:בהמשך לפנייתך בנדון, הריני להודיעך כדלקמן
א. אתר האינטרנט של משרד הכלכלה מאפשר החל מתאריך 72/71/71 להגיש
בקשות להקצאת קרקע בפארק התעשייה ק. גת ע”ב הקריטריונים הקבועים
בהוראת חוזר מנכ”ל משרד הכלכלה ובהתאמה להוראת תקנון התב”ע.
ב. הינך מוזמן לעיין במסמכי האתר ולבחון אפשרות הגשת בקשה כנ”ל.
ג. לתשומת ליבך כי הגורם המוסמך למתן המלצה לרמ”י הינו משרד הכלכלה.
ד. מובהר בזאת כי תהליך הקצאת הקרקע כרוך בין היתר בחתימת מערכת
הסכמים שבמסגרתם ייקבע לו”ז לסיום עבודות הפיתוח ומסירת המגרש
ליזם.
ה. אין במכתב זה ו/או בהמלצת י.ש. גת להקצאת מגרש, כדי לחייב את משרד
הכלכלה ו/או רמ”י.
בברכה,
דגן יהל
מנכ”ל
העתק: מר אבירם דהרי – רה”ע ק.גת ויו”ר דירקטוריון י.ש. גת
סימוכין: בקשה להקצאת קרקע – הודעה ליזמים

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account