הודעה בדבר אפשרות

הודעה בדבר אפשרות

הודעה בדבר אפשרות

החל מ 4104.01.41 ועד ל 8404101.41 ניתן להגיש למשרד
בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי
מקרקעין באזור התעשייה של קרית גת, למטרת הקמת מפעל
שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה
להשכרה לתעשייה או מלאכה
– בהמשך להודעת משרד הכלכלה והתעשייה )”להלן: המשרד”( מיום ה 912.020.91
בדבר אפשרות להענקת זכות במקרקעין בפטור מחובת מכרז באזורי עדיפות לאומית
כהגדרתם בתוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון, תשי”ט 9191 , המשרד מודיע –
בזאת כי החל מיום ה 91 באוקטובר 0.91 ועד ליום ה 19 בדצמבר 0.91 ניתן להגיש – –
למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור
התעשייה של קרית גת שיש לו תב”ע מאושרת לתעשייה קלה ומלאכה, למטרת הקמת
מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או
מלאכה 2 המלצות יינתנו רק עבור המגרשים המפורסמים בנספח א’ להודעה באתר
האינטרנט של המשרד 2
הגשת הבקשות להמלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז תעשה לפי כללי הוראת מנכ”ל
220 ) להלן: ” ההוראה”( 2
 ההקצאה תהיה בשיטה של צפי לעודף ביקושים על היצע בהתאם לסעיף
32121 בהוראה 2
 הבקשה תוגש אך ורק על גבי טופס מקוון 2
 יש להגיש בקשות מלאות עם כל המסמכים הנדרשים כצרופה בטופס,
ובכלל זאת תכנית עסקית ואישור על תשלום דמי טיפול בסך   ₪ 2,500
 המלצות על הקצאות הקרקע תוענקנה בהתאם למגבלות התקציב, לכללי
הדיון כאמור בהוראת מנכ”ל 220 , לזמינות הקרקע, למצב פיתוח
התשתיות ולפי החלטת המשרד 2
 הענקת זכויות במקרקעין תיעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל בלבד
לפי המלצת המשרד ובכפוף לכל הכללים, התנאים, התשלומים והנהלים
הקיימים במשרד וברשות מקרקעי ישראל 2
 ייתכן וחלק מהמגרשים לתעשייה או מלאכה באזור התעשייה ישווקו ע”י
רשות מקרקעי ישראל במכרזים פומביים 2
 יובהר כי בהתאם למדיניות רשות מקרקעי ישראל, לא ניתן להגיש
בקשות להקצאת קרקע לצורכי הקמת/הרחבת מוסך 2
 בקשות אשר יוגשו או יתקבלו לאחר ה 19 בדצמבר 0.91 ייפסלו על –
הסף 2
 , בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ”ל 220
יגבר נוסח הוראת המנכ”ל 2
 על כל שינוי בהוראת מנכ”ל 220 או המועדים להגשת הבקשה
המפורטים במודעה זו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד 2
 אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי 2
 לתמיכה טכנית בהגשת הבקשות בטופס המקוון יש לפנות לטלפון – .0
2221212 שלוחה 21
093 ד’ ותב”ע /. להלן רשימת המגרשים הניתנים להמלצה בפטור ממכרז בתב”ע 0/2
.911311 – 2 בפארק התעשייה קריית גת: ..
. תב”ע 478911 – 0 הגשה בשיטת כל הקודם זוכה: – ..
 0.. חלק ממגרש 9 a בגודל של כ . 11 דונם –
– – : תב”ע 1/95.150 ד’ הגשה בשיטת עודף ביקושים על היצע עד ה 8404101.41
 מגרשים מס’ 11-2 בגודל של כ 1 דונם למגרש – .
 מגרשים מס’ 21-22 בגודל של כ 90 דונם למגרש –
 מגרש מס’ 29 בגודל של כ 91 דונם –
 מגרש מס’ 20 בגודל של כ 09 דונם –
 מגרשים מס’ 23-21 בגודל של כ . 0 דונם למגרש –
 מגרשים מס’ 39-30 בגודל של כ . 1 דונם למגרש –

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account