מכרז פומבי מס 11/2019 לביצוע עבודות תשתית

מכרז פומבי מס  11/2019 לביצוע עבודות תשתית

מכרז פומבי מס 11/2019 לביצוע עבודות תשתית

חברת י.ש. גת בע”מ – החברה לניהול פארק התעשייה קרית-גת, מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות ניקיון רחובות ותחזוקה שוטפת של גינון ושטחים ציבוריים בתחומי פארק התעשייה בקרית גת  ובכלל זה ביצוע עבודות גינון, תחזוקה שוטפת , ניקיון ידני , עבודות פיתוח תשתיות גינון ונוף, פינוי גזם , טיאוט רחובות מכני וידני (לרבות רכב טיאוט ו/או בובקט) של כבישים, מדרכות ואיי תנועה מרוצפים, אחזקת מערכות ההשקיה, פינוי גזם וגרוטאות, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 להלן “תנאי הסף להשתתפות במכרז

  1. במכרז רשאים להשתתף קבלנים העומדים רק בתנאי הסף המצטברים להלן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:

1.1   קבלני גינון ופיתוח שביצעו פרויקטים מסוג הפרויקטים לפי  מכרז זה בהיקף כספי של לפחות 2,000,000 ₪ בכל שנה במשך 3 שנים האחרונות (2016, 2017, 2018), מתוכם לפחות 750,000 ₪ בעבודות תחזוקה שוטפת של גנים  בכל שנה מדוברת כמפורט לעיל. על המציע לצרף להצעתו הוכחות בדמות חשבונות סופיים וכן המלצות ממזמיני העבודה על ביצוע הנ”ל וכן יצרף להצעתו אישור רואה חשבון בנוסח המצ”ב כנספח ב’- 1 להוראות למשתתפים במכרז.

1.2   הקבלן יצהיר כי הוא מכיר, הבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש לקבל  ומתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לדרישות המוגדרות בכל התוכניות המפורטות במפרט הכללי אשר, יחייבו אותו בהצעה זו.

1.3   הקבלן הינו בעל ניסיון קודם מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות הקמה, ניקיון ותחזוקת גינון  כמפורט להלן; (1) אחזקת גנים ציבוריים בגודל של 100 דונם ומעלה,  (2) הקמת גנים ושצ”פים בסדר גודל של 100 דונם ומעלה. הקבלן יפרט הניסיון הקודם במסגרת נספח ב’ המצ”ב להוראות למשתתפים במכרז את הניסיון בביצוע פרויקטים דומים שביצע בחמש השנים האחרונות ובכלל זה יפרט את המקומות, פרקי הזמן ואת היקף העבודות שבוצעו ויצרף לכל הפחות 2 מכתבי המלצה ו/או 2 אישורים המעידים על שביעות רצונם של מזמיני העבודות הנ”ל.   

1.4   לצורך ביצוע עבודות ההקמה , הניקיון ותחזוקת הגינון  יידרש הקבלן לצרף “טופס הצהרת קבלן בדבר קיומו של ציוד  גינון” בו יצהיר כי הנו בעל הכלים ושאר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המצ”ב כנספח ה’ להוראות למשתתפים במכרז.

1.5   הקבלן יהיה בעל תעודה מקצועית של גנן דרגה 3 לפחות ויהיה רשום בתא קבלני גינון של הארגון לגננות ונוף,  ובעל תעודה של מדביר מוסמך. יש לצרף תצלומי תעודות. לעניין הדרישה למדביר מוסמך רשאי הקבלן להעסיק בביצוע העבודות, עובד מטעמו שהינו בעל תעודת מדביר מוסמך.

1.6   לצורך ביצוע העבודות הקבלן ייצרף להצעתו פרטים ו/או תעודות בדבר מינויים של מומחים ו/או יועצים מטעמו אשר הקבלן מתחייב להחזיק באתר הפרויקט, למשך תקופת ביצוע עבודות ההקמה, הניקיון ותחזוקת הגינון  וכדלהלן:

1.6.1          מנהל עבודה מוסמך בעל סיווג גנן בדרגה 3 לכל הפחות ובעל ידע מקצועי ו- 5  שנות ניסיון בביצוע עבודות גינון וברמה גבוהה. מנהל העבודה ישהה באתר ביצוע העבודות לפי הצורך ובהתאם לדרישת החברה.

1.6.2          עובד שיהיה אחראי לתפעול מערכות ההשקיה במשך כל תקופת ההתקשרות אשר יהיה בעל אחת מההסמכות הבאות: בוגר קורס מערכות השקיה של ארגון הגינות והנוף או בעל הסמכה של  נציבות המים וכן בעל ניסיון מוכח של 3 שנים ומעלה בתפעול מערכות השקיה.

1.7   הקבלן  ו/או מי מטעמו השתתף בסיור קבלנים. השתתפות בסיור זה הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.

1.8   המציע צירף ערבות בנקאית להצעה כהגדרתה להלן.

1.9 המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירות מרמה. להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח המצ”ב כנספח ג’ להוראות המשתתפים במכרז, חתום על ידי המציע ו/או מורשי החתימה של המציע ומאושר על ידי עו”ד.

1.10      המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה על פי חוק עובדים זרים ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום , התשמ”ז- 1987, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות. להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח נספח ד’ המצ”ב להוראות המשתתפים במכרז, חתום על ידי המציע ו/או מורשי החתימה של המציע ומאושר על ידי עו”ד.

1.11 המציע צירף להצעתו תעודה תקפה בדבר היותו עוסק מורשה.

1.12 המציע יצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק מאת פקיד שומה או יועץ מס או רו”ח וכן אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל”ו- 1971.

להסרת ספק מובהר בזה, שעצם פנייתה של החברה לקבלן כלשהו לקבלת הצעה ממנו למכרז לא תיחשב, כשלעצמה, כהוכחה לעמידתו של הקבלן בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז וכל משתתף במכרז, לרבות מי שהחברה פנתה אליו כאמור, יהיה חייב בהוכחת עמידתו בתנאים האמורים;”

למען הסר ספק, הנוסח המחייב הינו כמפורט במכרז בכללותו והמצוטט לעיל הינו חלקי ואינו משנה דבר מבחינת הפרסום. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, במשרדי חברת י.ש.גת שברחוב הזרחן 13 קרית גת בימים א’-ה’ בין השעות 11:00 – 14:00 בתאום טלפוני מראש.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש (לאחר תאום טלפוני לטל’: 08-6810118) במשרד חב’ י.ש. גת בע”מ בקרית גת, רח’ הזרחן 13, קומת ב’, החל מיום 24/11/2019  בין השעות11:00-14:00  בתמורה לתשלום של 2,500 ₪ + מע”מ – אשר בכל מקרה לא יוחזרו.

admin

leave a comment

Create AccountLog In Your Account